คณิตศาสตร์

 • คำอธิบายรายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3

     ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้

                 ปริมาตรและพื้นที่ผิว  การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร   ของปรึซึม  ทรงกระบอก  พีระมิด  กรวยและทรงกลม  การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร

                ระบบสมการเชิงเส้น  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

               ความคล้าย   รูปที่คล้ายกัน  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  การนำไปใช้  

               กราฟ  กราฟเส้นตรง  กราฟเส้นตรงกับการนำไปใช้  กราฟอื่นๆ

                 อสมการ   คำตอบและกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

                 สถิติ  การกำหนดประเด็น  การเขียนข้อคำถาม  การกำหนดวิธีการศึกษา  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การหาค่ากลางของข้อมูล  การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล  การอ่าน  การแปลความหมาย    และการวิเคราะห์ข้อมูล  การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

              ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  การหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  การนำไปใช้ 

  การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์    การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับเลขยกกำลัง  อัตราส่วนแลฃะร้อยละ  ปริมาตรและพื้นที่ผิว  สถิติ  ความน่าจะเป็น 

   

 • คำอธิบายรายวิชา

  31101 คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซตและการดำเนินการของเซต แผนภาพเวนน์ ออยเลอร์ แสดงเซต

  และนำไปใช้แก้ปัญหา การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย ความสมเหตุสมผลการให้เหตุผลโดยใช้แผนภาพเวนน์ ออยเลอร์ ความสัมพันธ์ของจำนวนต่าง ๆ ในระบบจำนวนจริง

  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง ความหมายและการหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ และ การหาร

  จำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน การไม่เท่ากัน การแก้สมการ

  และอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง

  โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

  คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย

  และการนำเสนอ

  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการ

  ทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

   

   
 • คำอธิบายรายวิชา

  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ค21101  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทวิชา  พื้นฐาน จำนวนชั่วโมง 60ชั่วโมง /ภาค

   


   คำอธิบายรายวิชา

                 ศึกษา ฝึกทักษะกระบวนการในสาระต่อไปนี้

  ... และ ค...การหา ห...ของจำนวนนับ การหา ค... ของจำนวนนับ การแก้โจทย์ปัญหา ห... และ ค...

                  จำนวนเต็ม  จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มลบ การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้

                  เลขยกกำลัง ความหมายของเลขยกกำลัง  การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การคูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

                  พื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและเส้นตรง การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้การสร้างพื้นฐาน การสำรวจสมบัติทางเรขาคณิต

                 

 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษา  ฝึกทักษะกระบวนการในสาระต่อไปนี้

               อัตราส่วนและร้อยละ  อัตราส่วน  อัตราส่วนที่เท่ากัน  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน  สัดส่วน  ร้อยละ  โอกาสของเหตุการณ์

               การวัด    ความเป็นมาของการวัด  การวัดความยาว  การวัดพื้นที่  การวัดปริมาตรและน้ำหนัก การวัดเวลา 

               แผนภูมิรูปวงกลม   การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม  การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

               การแปลงทางเรขาคณิต  การเลื่อนขนาน  การสะท้อน  การหมุน

               ความเท่ากันทุกประการ  ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต  ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ  ด้าน มุม - ด้าน   รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ  มุม - ด้าน มุม  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ  ด้าน ด้าน ด้าน  การนำไปใช้

          ทฤษฎีบทปีทาโกรัส   สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  ทฤษฎีบทปีทาโกรัส   บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส

               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง  จำนวนตรรกยะ  จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง

   รากที่สาม

          การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การนำไปใช้

              เส้นขนาน  เส้นขนานและมุมภายใน  เส้นขนานและมุมแย้ง  เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน  เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

          โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ไปใช้ในการเรียนรู้ต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ใช้ในการเรียนรู้ต่าง ๆ  และใช้ในชีวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

              การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

 • ยิ้ม คำอธิบายรายวิชา

  ยิ้มการวัด  หน่วยความยาว  พื้นที่  การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้ความเกี่ยวกับพื้นที่  การคาดคะเน

  โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า   โดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้   ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

  ศึกษา ฝึกทักษะ  กระบวนการในสาระต่อไปนี้

 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้

          ระบบสมการเชิงเส้น สัญลักษณ์ของเมทริกซ์ สมบัติของเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ การใช้

  เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยวิธีดีเทอร์มิแนนต์ และโดยวิธีการดำเนินการตามแถวเบื้องต้น

          โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการร์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด ทักษะ กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

           การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด