สังคมศึกษา
(ส22101)

คำอธิบายรายวิชา

ศีกษา  วิเคราะห์  พระพุทธศาสนา เกี่ยวกับประวัติการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนา   พุทธประวัติ   ประวัติพุทธสาวก   พุทธสาวิกา   ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง  หรือประวัติของศาสนาที่ตนเองนับถือ  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องพระรัตนตรัย และธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4   พุทธศาสนสุภาษิต  คำศัพท์ทางพุทธศาสนา  พระไตรปิฎก และหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ โดยการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ เพื่อการดำรงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม  และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา   การเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา    ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    สิ่งแวดล้อม   และสำรวจประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา  ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย  ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ  เสนอแนวทางการพัฒนา การผลิต ในท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค   ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆและยกตัวอย่างการพึ่งพาและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย   การกระจายทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  และการแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิตและราคาสินค้า

                โดยใช้ทักษะความรู้  ความจำ  ความเข้าใจ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างค่านิยม  กระบวนการคิด   กระบวนการสร้างความตระหนัก     และกระบวนการปฏิบัติ  ในการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ   สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสตร์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข